Toimintakertomus 2009

1. Perustaminen

Kouvolan seudun kuuden kunnan (Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala) sopiessa yhteen liittymisestä 1.1.2009 alkaen laadittiin Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus, jossa sovitaan myös Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön perustamisesta.

Jaalan, Elimäen ja Valkealan kunnat allekirjoittivat 27.8.2008 säätiön säädekirjan. Allekirjoittajat Jaalan kunnasta olivat kunnanjohtaja Sirkka Kettunen ja hallintojohtaja Riku Rekonen, Elimäen kunnasta kunnanjohtaja Esa Siikaluoma ja hallintojohtaja Pirjo Kuittinen sekä Valkealan kunnasta kunnanjohtaja Jyrki Harjula ja hallintojohtaja Jukka Vesanen.

Säädekirjan mukaan ”säätiön tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää kylien elinvoimaisuutta (31.12.2008 voimassa oleva kuntajaon mukainen Jaalan, Elimäen ja Valkealan kunnan alue) ja edistää niiden asukkaiden hyvinvointia sen jälkeen, kun perustajakunnat on lakkautettu ja ne ovat liittyneet 1.1.2009 lukien perustettavaan Kouvolan kaupunkiin ”.

Patentti- ja rekisterihallitus antoi säätiölle perustamisluvan 15.9.2008 ja hyväksyi samalla säätiön säännöt. Säätiö merkittiin säätiörekisteriin 18.12.2008.

Säätiön sääntöihin tehtiin muutos jo talvella 2009. Sääntömuutoksen syynä oli se, että Kouvola 2009 –hankkeen yhdistymisryhmä oli kiinnittänyt huomiota Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen ja säätiön sääntöjen ristiriitaan. Säädekirjan liitteenä hyväksyttyjen alkuperäisten sääntöjen mukaan säätiön hallituksen valitsee Kouvolan kaupunginhallitus. Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa on taas todettu, että säätiön hallituksen valitsee valtuuskunta, jona toimii Kouvolan kaupunginhallitus.  Säätiön hallitus teki muutoksen sääntöihinsä kokouksessaan 20.2.2009. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säätiön muutetut säännöt 15.6.2009.

2. Hallinto

2.1 Hallitus

Uuden Kouvolan hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa oli sovittu, että Elimäen kunta nimeää säätiön hallitukseen kaksi jäsentä, Jaalan kunta yhden jäsenen ja Valkealan kunta kaksi jäsentä. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Jäsen tai varajäsen voi toimia hallituksessa enintään kaksi perättäistä kautta. Ensimmäinen toimikausi päättyy 31.12.2012.

Hallituksen jäseninä ensimmäisellä toimikaudella toimivat seuraavat henkilöt (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

Kimmo Jokiranta (Eero Kivistö) Elimäki
Maija Lehtomäki (Tarja Mäntynen) Elimäki
Reino Grönlund (Lea-Sisko Mäkelä) Jaala
Eva Immanen (Johanna Pyötsiä) Valkeala
Risto Simola (Veli Kaskinen) Valkeala

Hallituksen puheenjohtajana toimi vuosina 2008 ja 2009 Eva Immanen ja varapuheenjohtajana Maija Lehtomäki.

Hallitus kokoontui vuonna 2008 kolme kertaa. Lisäksi vuonna 2008 järjestettiin seminaari, johon osallistuivat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Seminaarissa käsiteltiin säätiön toimintaohjelmaa ja toimintaohjeita sekä kuultiin alustuspuheenvuorot Jaalan ja Valkealan maaseutuasiamiehiltä.

Vuonna 2009 pidettiin 14 hallituksen kokousta. Säätiön vuosikokous pidettiin helmikuussa 2009.

2.2 Valtuuskunta

Hallituksen jäsenet valitsee valtuuskunta, jona toimii Kouvolan kaupunginhallitus. Valtuuskunnan toimikausi on Kouvolan kaupunginhallituksen toimikausi.

2.3 Asiamies ja sihteeri

Kehittämissäätiöllä on asiamies. Säätiö voi lisäksi palkata toimintaansa varten muita toimihenkilöitä.

Säätiön ensimmäinen asiamies oli Sirkka Kettunen. Säätiön hallitus valitsi hänet ensimmäisessä kokouksessaan 16.10.2008. Sirkka Kettunen ilmoitti kuitenkin talvella 2009 jättävänsä asiamiehen tehtävät huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksessaan 15.4.2009 hallitus hyväksyi Sirkka Kettusen irtisanoutumisen 16.4.2009 lähtien ja päätti samassa kokouksessa valita uudeksi asiamieheksi Stig-Olof Lindholmin 16.4. alkaen.

Säätiön hallitus ostaa sihteeripalvelut Kouvolan kaupungin maaseutuyksiköstä. Vuonna 2009 hallituksen sihteerinä on toiminut Aila Heikkinen.

2.4 Tilintarkastajat

Tilintarkastajat valitaan tilikaudeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Hallitus valitsi ensimmäisen tilikauden tilintarkastajaksi Jarmo Kuntosen ja varatilintarkastajaksi Tapio Kurjen. Tapio Kurki menehtyi 14.6.2009. Säätiön hallitus päätti olla valitsematta uutta varatilintarkastajaa Tapio Kurjen tilalle jäljellä olevaksi tilikaudeksi, vaan käyttää vuodelle 2010 valittavaa tilintarkastajaa, mikäli varatilintarkastajaa tarvitaan varsinaisen tilintarkastajan lisäksi.

2.5 Tilitoimisto

Säätiö on valinnut tilitoimistoksi Elimäen tili- ja kiinteistöpalvelu Oy:n.

2.6 Vakuutukset

Hallitus kilpailutti vastuuvakuutukset ja teki vakuutussopimuksen  Tapiolan kanssa kesäkuussa 2009.

3. Tiedotustoiminta

3.1 Kyläkierros

Hallitus järjesti kolme tiedotus- ja keskustelutilaisuutta säätiön toiminnasta kesäkuussa 2009. Kyläkierroksella entisten kuntien taajamissa haluttiin kertoa säätiön toiminnasta alueiden järjestöille ja asukkaille. Tilaisuudet järjestettiin seuraavasti:

-       tiistaina 9.6.2009 klo 18:00 Alppiruusu, Elimäki

-       keskiviikko 10.6.2009 klo 18:00 Nuorisoseurantalo, Valkeala

-       tiistaina 16.6.2009 klo 18:00 Vanha Kelo, Jaala

Paikalliset sanomalehdet kutsuttiin mukaan tilaisuuksiin. Lehdet myös kertoivat tilaisuuksista varsin näkyvästi.

Kuulijoita oli Elimäellä 13, Valkealassa 19 ja Jaalassa 10 henkilöä.

Tiedotustilaisuuksissa puheenjohtaja kertoi kehittämissäätiön synnystä ja hallinnosta. Asiamies kertoi yleisellä tasolla säätiötoiminnasta. Hallituksen jäsenen Kimmo Jokirannan aiheena oli kehittämissäätiön toiminnan tarkoitus ja toteutus. Lisäksi tilaisuudessa käsiteltiin avustusten hakemista ja hakemuksiin liittyvää päätöksentekoa.

3.2 Internet-sivut

Säätiön hallitus on aloittanut syksyllä 2009 säätiön Internet-sivujen suunnittelemisen. Hallitus päätti tilata sivujen teknisen toteutuksen ja sivuston ylläpidon Katja Kettulalta. Jaalan, Elimäen ja Valkealan kotiseutuyhdistykset ovat antaneet säätiölle luvan käyttää Internet-sivuillaan entisten kuntien vaakunoita.

4. Apurahat

Säätiön säännöissä todetaan, että säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja. Hallitus katsoi tärkeäksi käynnistää apurahatoiminnan heti ensimmäisenä toimintakautena. Linjauskeskusteluja avustusten myöntämisperusteista käytiin useissa kokouksissa.

Ensimmäiset hakemukset säätiölle tulivat jo kesäkuussa. Varsinaisen haun säätiön hallitus päätti järjestää syyskuussa. Hakuilmoitukset julkaistiin Kouvolan Sanomissa, Elimäen Sanomissa, Valkealan Sanomissa ja Iitinseudussa. Hakuaika oli syyskuun loppuun.

Hakemuksia saapui yhteensä 55 kpl - Elimäen alueelta 17, Jaalan alueelta 16 ja Valkealan alueelta 21 sekä 1 yleinen hakemus. Apurahoja haettiin yhteensä 319 387 euroa.

Hallituksen jäsenet tutustuivat lokakuun aikana hakemuksiin. Varsinaiset apurahapäätökset tehtiin hallituksen kokouksessa 29.10.2009. Apurahoja jaettiin vuonna 2009 yhteensä 78 620 euroa. Tästä summasta 45 500 euroa kohdistui Valkealan alueelle, 17 120 euroa Elimäen alueelle ja 16 000 euroa Jaalan alueelle.

Apurahajuhla pidettiin Kymen Paviljongilla 23.11.2009. Juhlaan osallistui 64 henkilöä. Apurahan saaneiden joukosta löytyi juhlaan useita innokkaita ja osaavia esiintyjiä.

Vuonna 2009 jaetut apurahat ovat toimintakertomuksen liitteenä.

5. Sijoitustoiminta

Säätiön peruspääomaksi sovittiin Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa 500 000 euroa. Peruspääomaan Elimäen kunta sijoitti 227 500 euroa, Jaalan kunta 45 000 euroa ja Valkealan kunta 227 500 euroa. Käyttörahastoon, jonka suuruus on 5 000 000 euroa, Elimäen kunta sijoitti 2 275 000 euroa, Jaalan kunta 450 000 euroa ja Valkealan kunta 2 275 000 euroa.

Säätiön asiamies Sirkka Kettunen avasi valmisteluryhmän antamilla valtuuksilla säätiölle marraskuussa 2008 tuottotilin, jolle rahavarat sijoitettiin. Yleinen korkotaso oli syksyllä 2008 varsin korkea. Hallitus perehtyi sijoitustoimintaan huolellisesti, koska säätiötoiminta käynnistyi aikana, jolloin talouden kehityssuunta oli hyvin epäselvä.

Hallitus käsitteli syksyllä 2008 sekä pitkin vuotta 2009 sijoitusasioita kokouksissaan, kuuli eri sijoitusneuvojia ja sai erilaisia sijoitustarjouksia. Lisäksi hallitus järjesti sijoituskoulutustilaisuuden yhdessä Jaalan kotiseutusäätiön kanssa 14.8.2009. Tilaisuudessa oli esitelmöitsijänä sijoituskirjailija ja pitkäaikainen sijoittaja Kim Lindström.

Hallituksen kokouksessa 14.9.2009 asiamies teki yhteenvedon erilaisista sijoitusmahdollisuuksista. Kokouksissa käytyjen keskustelujen perusteella hän esitteli ehdotuksen säätiön rahavarojen sijoittamiseksi. Hallitus hyväksyi ehdotuksen toiminnan pohjaksi.

Hallitus pyysi sovituilta palvelujen tarjoajilta tarjoukset täyden palvelun varainhoitosopimuksista, jotka esiteltiin hallitukselle 29.9.2009. Tarjousten perusteella hallitus päätti sijoittaa 2,5 miljoonaa euroa Seligson & Co Oyj:n sijoitusehdotuksen mukaisesti. Varainhoitosopimus allekirjoitettiin Seligsonin kanssa 29.10.2009.

Kokouksessaan 3.11.2009 hallitus päätti tehdä Kouvolan Seudun Osuuspankin kanssa OP-Private sijoituskonsultointisopimuksen. Hallitus valtuutti samalla asiamies Stig-Olof Lindholmin tekemään sijoituspäätöksiä sijoituskonsultointisopimuksen puitteissa. Sopimus Kouvolan Seudun Osuuspankin kanssa allekirjoitettiin 16.11.2009.

Säätiö sai vuonna 2009 korkotuottoa 229 605 euroa. Hallitus oli syksyllä 2008 asettanut omaisuuden vuosittaiseksi tuottotavoitteeksi viisi prosenttia.

6. Tilinpäätös

Säätiön varainhoidon tulos kertomusvuonna sekä säätiön taloudellinen asema 31.12.2009 käyvät ilmi tilinpäätöksestä.

7. Hallituksen kiitokset

Säätiön hallitus esittää parhaimmat kiitoksensa kaikille niille, jotka ovat eri tavoilla edistäneet säätiön toimintaa sen ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Kouvolassa 28.1.2010

Reino Grönlund 
puheenjohtaja
Maija Lehtomäki
varapuheenjohtaja
Eva Immanen
hallituksen jäsen
Kimmo Jokiranta
hallituksen jäsen
Risto Simola
hallituksen jäsen