Toimintakertomus 2010

Jaalan Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön toimintakertomus 1.1.-31.12.2010

 

Hallinto

Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Jäsen tai varajäsen voi toimia hallituksessa enintään kaksi perättäistä kautta. Ensimmäinen toimikausi päättyy 31.12.2012.

Hallituksen jäseninä ensimmäisellä toimikaudella toimivat seuraavat peruskuntien valitsemat henkilöt (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

 

Kimmo Jokiranta (Eero Kivistö) Elimäki
Maija Lehtomäki (Tarja Mäntynen) Elimäki
Reino Grönlund (Lea-Sisko Mäkelä) Jaala
Eva Immanen (Johanna Pyötsiä) Valkeala
Risto Simola (Veli Kaskinen) Valkeala

Säätiön toisena toimintavuotena hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2010 Reino Grönlund ja varapuheenjohtajana Maija Lehtomäki. Hallitus kokoontui vuonna 2010 14 kertaa, vuosikokous oli helmikuussa 2010.

Sijoitustoiminnan tehostamiseksi hallitus perusti syyskuussa 2010 alaisenaan toimivan sijoitustoimikunnan, jonka jäseninä ovat hallituksen varsinaiset jäsenet sekä sijoituskirjailija ja pitkäaikainen sijoittaja Kim Lindström. Toimikunnan päätehtävänä on valmistella sijoitustoiminnan strategiaa sekä suunnitella ja valvoa sijoitustoiminnan toteutumista. Asiamies osallistuu sijoitustoimikunnan kokouksiin ja sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.

Tilintarkastaja Tilintarkastajat valitaan tilikaudeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Tilintarkastajaksi vuodelle 2010 valittiin Jarmo Kuntonen HTM ja varatilintarkastajaksi Pasi Waris KHT.

Kyläkierros

Hallitus järjesti kolme tiedotus- ja keskustelutilaisuutta säätiön toiminnasta elokuussa 2010. Kyläkierroksella entisten kuntien taajamissa haluttiin kertoa säätiön toiminnasta alueiden järjestöille ja asukkaille ennen apurahojen hakua. Tilaisuudet järjestettiin Elimäellä, Jaalassa ja Valkealassa elokuussa. Osallistujia oli Elimäellä 27, Jaalassa 21 ja Valkealassa 19 henkilöä.

Internet-sivut

Säätiön Internet-sivut on avattu osoitteessa www.jev.fi. Sivuilla kerrotaan säätiön säännöt sekä tietoa säätiön toiminnasta ja tarkoituksesta. Sivuilta löytyy myös yhteystiedot, ohjeita apurahojen hakemiseen ja myönnetyt apurahat.

Apurahat

Säätiön hallitus päätti järjestää syyskuussa apurahojen haun. Hakuilmoitukset julkaistiin Kouvolan Sanomissa, Elimäen Sanomissa, Valkealan Sanomissa ja Iitinseudussa. Hakuaika oli syyskuun loppuun.

Hakemuksia saapui yhteensä 135 kpl. Apurahoja haettiin yhteensä 420 182,10 €.

Hallituksen jäsenet tutustuivat lokakuun aikana hakemuksiin. Varsinaiset apurahapäätökset tehtiin hallituksen kokouksessa 18.10.2010. Apurahoja jaettiin vuonna 2010 yhteensä 82 400 euroa 64 hakijalle.

Apurahajuhla pidettiin UPM:n Koskelassa 24.11.2010 klo 18:00 alkaen. Juhlaan osallistui 60 henkilöä. Apurahajuhlassa esiintyivät apurahan saajista Kimolan kantritanssijat ja Jaalan viihdekuoro. Apurahan saajien puheenvuoron piti Lea-Sisko Mäkelä Paljakka-Pökölän kyläyhdistys ry:stä.

Vuonna 2010 jaetut apurahat ovat toimintakertomuksen liitteenä.

Sijoitustoiminta

Säätiön sijoitusvarat on pääosin sijoitettu suomalaisiin osakkeisiin sekä indeksirahastoihin. Säätiön omistuksessa on vajaan parinkymmenen suomalaisen yrityksen osakkeita. Pääpaino osakehankinnoissa on ollut ns. arvo-osakkeissa. Osa säätiön omaisuudesta on sijoitettu korkoa tuottavasti määräaikaistalletuksiin ja joukkovelkakirjalainoihin.

Sijoitusomaisuuden markkina-arvo vuoden lopussa oli noin 6,1 milj. euroa. Pääpaino sijoituksissa siirrettiin vuoden aikana osakkeisiin. Osinkotuotot lisääntyivät, mutta korkotuotot vähenivät selvästi johtuen yleisen korkotason laskusta sekä korkoa tuottavien sijoitusten vähenemisestä vuoden aikana.

Säätiön osinkotulojen arvioidaan olevan vuonna 2011 merkittävästi korkeammat kuin toimintavuonna 2010. Korkotuottojen arvioidaan vuonna 2011 olevan varsin vaatimattomat. Säätiön taloudellisia mahdollisuuksia kasvattaa myönnettyä apurahasummaa vuonna 2011 voidaan kuitenkin pitää hyvänä.

Tilinpäätös

Säätiön varainhoidon tulos kertomusvuonna sekä säätiön taloudellinen asema 31.12.2010 käyvät ilmi tilinpäätöksestä.

 

Kouvolassa 28.1.2011

 

Maija Lehtomäki 
puheenjohtaja
Reino Grönlund
varapuheenjohtaja
Eva Immanen
hallituksen jäsen
Kimmo Jokiranta
hallituksen jäsen
Risto Simola
hallituksen jäsen