Toimintakertomus 2011

Jaalan Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön toimintakertomus 1.1.-31.12.2011

 

Hallinto

Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Jäsen tai varajäsen voi toimia hallituksessa enintään kaksi perättäistä kautta. Ensimmäinen toimikausi päättyy 31.12.2012.

Hallituksen jäseninä ensimmäisellä toimikaudella toimivat seuraavat peruskuntien valitsemat henkilöt (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

 

Kimmo Jokiranta (Eero Kivistö) Elimäki
Maija Lehtomäki (Tarja Mäntynen) Elimäki
Reino Grönlund (Lea-Sisko Mäkelä) Jaala
Eva Immanen (Johanna Pyötsiä) Valkeala
Risto Simola (Veli Kaskinen) Valkeala

Vuonna 2011, säätiön kolmantena toimintavuotena, hallituksen puheenjohtajana toimi Maija Lehtomäki ja varapuheenjohtajana Reino Grönlund. Hallitus kokoontui vuonna 2011 10 kertaa, vuosikokous oli helmikuussa 2011.

Sijoitustoiminnan tehostamiseksi hallitus perusti syyskuussa 2010 alaisenaan toimivan sijoitustoimikunnan, jonka jäseninä ovat hallituksen varsinaiset jäsenet sekä sijoituskirjailija ja pitkäaikainen sijoittaja Kim Lindström. Toimikunnan päätehtävänä on valmistella sijoitustoiminnan strategiaa sekä suunnitella ja valvoa sijoitustoiminnan toteutumista. Asiamies osallistuu sijoitustoimikunnan kokouksiin ja sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. Sijoitustoimikunta kokoontui vuonna 2011 kaksi kertaa.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajat valitaan tilikaudeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Tilintarkastajaksi vuodelle 2011 valittiin Jarmo Kuntonen HTM ja varatilintarkastajaksi Pasi Waris KHT.

Kyläkierros

Hallitus järjesti kolme tiedotus- ja keskustelutilaisuutta säätiön toiminnasta elo-syyskuussa 2011. Kyläkierroksella entisten kuntien taajamissa haluttiin kertoa säätiön toiminnasta alueiden järjestöille ja asukkaille ennen apurahojen hakua. Tilaisuudet järjestettiin Elimäellä, Jaalassa ja Valkealassa. Osallistujia oli Elimäellä 27, Jaalassa 11 ja Valkealassa 19 henkilöä.

Internet-sivut

Säätiön Internet-sivut on avattu osoitteessa www.jev.fi. Sivuilla kerrotaan säätiön säännöt sekä tietoa säätiön toiminnasta ja tarkoituksesta. Sivuilta löytyy myös yhteystiedot, ohjeita apurahojen hakemiseen ja myönnetyt apurahat.

Apurahat

Säätiön hallitus päätti järjestää syyskuussa apurahojen haun. Hakuilmoitukset julkaistiin Kouvolan Sanomissa, Elimäen Sanomissa, Valkealan Sanomissa ja Iitinseudussa. Hakuaika oli syyskuun loppuun.

Hakemuksia saapui yhteensä 125 kpl. Apurahoja haettiin yhteensä 328 636,52 €.

Hallituksen jäsenet tutustuivat lokakuun aikana hakemuksiin. Varsinaiset apurahapäätökset tehtiin hallituksen kokouksessa 18.10.2011. Apurahoja jaettiin vuonna 2011 yhteensä 108 015 euroa 86 hakijalle.

Apurahajuhla pidettiin Elimäellä Moision kartanossa 29.11.2011 klo 18:00 alkaen. Juhlaan osallistui 82 henkilöä. Apurahajuhlassa esiintyivät apurahan saajista Harmonikkayhtye Kumma ja Elimäen mieslaulajat. Apurahan saajien puheenvuoron piti Raija Mettälä Elimäki-neuvottelukunnasta.

Vuonna 2011 jaetut apurahat ovat toimintakertomuksen liitteenä.

Sijoitustoiminta

Säätiön sijoitusvarat on pääosin sijoitettu suomalaisiin osakkeisiin sekä osake- ja korkorahastoihin. Osa omaisuudesta on joukkovelkakirjalainana sekä rahatalletuksena. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli vuoden lopussa 5,1 milj. euroa.

Säätiön varsinaisen toiminnan kokonaiskulut kertomusvuonna olivat lähes 150 000 euroa. Apurahojen osuus kuluista oli 75 %.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat melkein 275 000 euroa. Tuotto oli 2,5 kertaa edellistä vuotta suurempi johtuen osinkotuottojen voimakkaasta kasvusta.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut, 673 000 euroa, olivat poikkeuksellisen suuret. Kulut johtuivat miltei yksinomaan sijoitusten arvonmuutoksista. Mm monen suomalaisen osakkeen arvo heikkeni selvästi vuoden aikana. Viime vuosi oli Helsingin pörssin 100-vuotisen historian kolmanneksi huonoin lähinnä Euroopan velkakriisin vuoksi. Pörssikurssien taas noustessa tämä kertomusvuoden kuluerä palautuu kirjanpidossa sijoitustuottona.

Säätiön osinko- ja korkotulojen arvioidaan olevan vuonna 2012 samalla tasolla kuin kertomusvuonna. Säätiön taloudellisia mahdollisuuksia edelleen kasvattaa myönnettyä apurahasummaa voidaan pitää hyvänä.

Tilinpäätös

Säätiön varainhoidon tulos kertomusvuonna sekä säätiön taloudellinen asema 31.12.2011 käyvät ilmi tilinpäätöksestä.

 

Kouvolassa 26.1.2012

 

Risto Simola 
puheenjohtaja
Maija Lehtomäki
varapuheenjohtaja
Reino Grönlund
hallituksen jäsen
Eva Immanen
hallituksen jäsen
Kimmo Jokiranta
hallituksen jäsen