Toimintakertomus 2012

Jaalan Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön toimintakertomus 1.1.-31.12.2012

 

Hallinto

Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Jäsen tai varajäsen voi toimia hallituksessa enintään kaksi perättäistä kautta. Ensimmäinen toimikausi päättyy 31.12.2012.

Hallituksen jäseninä ensimmäisellä toimikaudella toimivat seuraavat peruskuntien valitsemat henkilöt (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

Kimmo Jokiranta (Eero Kivistö) Elimäki
Maija Lehtomäki (Tarja Mäntynen) Elimäki
Reino Grönlund (Lea-Sisko Mäkelä) Jaala
Eva Immanen (Johanna Pyötsiä) Valkeala
Risto Simola (Veli Kaskinen) Valkeala

Vuonna 2012, säätiön neljäntenä toimintavuotena, hallituksen puheenjohtajana toimi Risto Simola ja varapuheenjohtajana Maija Lehtomäki. Hallitus kokoontui vuonna 2012 11 kertaa, vuosikokous oli helmikuussa 2012. Valtuuskunta kokoontui 19.11.2012 valitsemaan säätiön toisen toimintakauden hallituksen.

Sijoitustoiminnan tehostamiseksi hallitus perusti syyskuussa 2010 alaisenaan toimivan sijoitustoimikunnan, jonka jäseninä ovat hallituksen varsinaiset jäsenet sekä sijoituskirjailija ja pitkäaikainen sijoittaja Kim Lindström. Toimikunnan päätehtävänä on valmistella sijoitustoiminnan strategiaa sekä suunnitella ja valvoa sijoitustoiminnan toteutumista. Asiamies osallistuu sijoitustoimikunnan kokouksiin ja sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. Sijoitustoimikunta kokoontui vuonna 2012 kaksi kertaa.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajat valitaan tilikaudeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Tilintarkastajaksi vuodelle 2012 valittiin Jarmo Kuntonen HTM ja varatilintarkastajaksi Pasi Waris KHT.

Kyläkierros

Hallitus järjesti kaksi tiedotus- ja keskustelutilaisuutta säätiön toiminnasta elo-syyskuussa 2012. Kyläkierroksella entisten kuntien taajamissa haluttiin kertoa säätiön toiminnasta alueiden järjestöille ja asukkaille ennen apurahojen hakua. Tilaisuudet järjestettiin Elimäellä ja Verlassa ja niihin osallistui 20 henkilöä.

Internet-sivut

Säätiön Internet-sivut ovat osoitteessa www.jev.fi. Sivuilla kerrotaan säätiön säännöt sekä tietoa säätiön toiminnasta ja tarkoituksesta. Sivuilta löytyy myös yhteystiedot, ohjeita apurahojen hakemiseen ja myönnetyt apurahat.

Apurahat

Säätiön hallitus päätti järjestää syyskuussa apurahojen haun. Hakuilmoitukset julkaistiin Kouvolan Sanomissa, Elimäen Sanomissa, Valkealan Sanomissa ja Iitinseudussa. Hakuaika oli syyskuun loppuun.

Hakemuksia saapui yhteensä 96 kpl. Apurahoja haettiin yhteensä 373 638 euroa.

Hallituksen jäsenet tutustuivat lokakuun aikana hakemuksiin. Varsinaiset apurahapäätökset tehtiin hallituksen kokouksessa 19.10.2012. Apurahoja jaettiin vuonna 2012 yhteensä 126 600 euroa 73 hakijalle.

Apurahajuhla pidettiin Valkealan nuorisoseurantalossa 29.11.2012 klo 18:00 alkaen. Apurahajuhlassa esiintyivät apurahan saajista Supikkaat Aitomäen nuorisoseurasta, äijäkanteleet ja Pirttipelimannit. Apurahan saajien puheenvuoron piti Riitta Vuorinen Elimäen marttojen toimintaryhmä Nokkosista. Juhlaan osallistui noin 90 henkilöä.

Sijoitustoiminta ja talous

Säätiön sijoitusvarat on pääosin sijoitettu suomalaisiin osakkeisiin sekä eurooppalaisiin osake- ja korkorahastoihin. Osa omaisuudesta on joukkovelkakirjalainana sekä rahatalletuksina. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo lisättynä säätiön rahavaroilla oli toimintavuoden lopussa 5 917 964 euroa (vuoden 2011 lopussa 5 086 234 euroa).

Säätiön varsinaisen toiminnan kokonaiskulut kertomusvuonna olivat runsaat 160 000 euroa. Apurahojen osuus kuluista oli 78 % (vuonna 2011 vastaava luku oli 75 %).

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat yli 495 000 euroa. Tuotoista 270 000 euroa oli osinkotuottoja, rahastojen tuotonmaksuja, pääoman palautuksia, korkotuottoja sekä sijoitusten myyntituottoja. Sijoitusten arvonalennusten palautuksia oli yli 225 000 euroa.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut olivat 15 000 euroa eli normaalivuoden tasoa. Vuonna 2011 vastaavat kulut olivat olleet poikkeuksellisen suuret pörssikurssien voimakkaasta heikkenemisestä johtuen. Pörssikurssien vuonna 2012 taas noustessa on osa vuoden 2011 kuluerästä palautunut sijoitustuottona.

Säätiön osinko- ja korkotuottojen sekä rahastojen tuotonmaksujen arvioidaan olevan vuonna 2013 samalla tasolla kuin kertomusvuonna. Tuotot mahdollistavat apurahasumman edelleen kasvattamisen.

Tilinpäätös

Säätiön varainhoidon tulos kertomusvuonna sekä säätiön taloudellinen asema 31.12.2012 käyvät ilmi tilinpäätöksestä.

 

Kouvolassa 25.1.2013

Risto Simola Maija Lehtomäki
Reino Grönlund Eva Immanen
Jari Käki