Säännöt

Etusivu » Säätiö » Säännöt

Säätiön nimi ja kotipaikka

1 §  Säätiön nimi on Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö. Säätiön kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

Tarkoitus

2 §  Säätiön tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää kylien elinvoimaisuutta (31.12.2008 voimassa oleva kuntajaon mukainen Jaalan, Elimäen ja Valkealan kunnan alue) ja edistää niiden asukkaiden hyvinvointia sen jälkeen kun perustajakunnat on lakkautettu ja ne ovat liittyneet 1.1.2009 lukien perustettavaan Kouvolan kaupunkiin.

Säätiön varoja ei saa käyttää uuden kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmien mukaisten investointiohjelmien tai lakisääteisten menojen rahoittamiseen. 

Tarkoituksen toteuttaminen

3 §  Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja harjoittamalla tiedotustoimintaa. 

Säätiö voi tukea myös toiminta-alueeseensa liittyvää tutkimustoimintaa muun muassa eri alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien selvittämiseksi sekä säätiön yleishyödyllistä tarkoitusta palvelevaa toimintaa.

Säädepääoma

4 §  Säätiön pääoma jakautuu peruspääomaan (500 000 €) ja käyttörahastoon (5 000 000 €). 

Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. 

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoilla. Säätiö voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta, osakkeita ja muita arvopapereita sekä harjoittaa sijoitustoimintaa.

Hallitus

5 §  Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa viisijäseninen hallitus. Hallitus valitsee itse hallituksen jäsenet ja varajäsenet 31.12.2008 voimassa olleen kuntajaon mukaisten Jaalan, Elimäen ja Valkealan kuntien alueella asuvista henkilöistä siten, että Jaalasta nimetään yksi (1), Elimäeltä kaksi (2) ja Valkealasta kaksi (2) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet saman alueellisen jaon mukaan.  

Hallituksen toimikausi on neljä (4) vuotta. 

Jäsen tai varajäsen voi toimia enintään neljä kautta. 

Hallituksen toimikausi alkaa kalenterivuoden alussa. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

6 §  Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti sähköpostilla tai kirjeitse kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksen siihen valitsema jäsen. 

7 § Hallituksen jäsenille maksetaan kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

Vuosikokous

8 § Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:

  • käsiteltävä tilintarkastuskertomus, vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätettävä tilinpäätöksen aiheuttamista toimenpiteistä
  • päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle,
  • määrättävä hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden sekä hallituksen jäsenten vuosipalkkion suuruus
  • valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Asiamies ja toimihenkilöt

9 §  Säätiöllä on asiamies. Asiamiehen ottaa ja erottaa hallitus, joka määrää myös asiamiehen palkkion. Asiamies toimii säätiön hallituksessa esittelijänä, ellei hallitus tapauskohtaisesti toisin päätä. 

Säätiö voi palkata toimintaansa varten tarvittavat toimihenkilöt. Toimihenkilöt ottaa ja erottaa hallitus, joka määrää heidän palkkionsa.

Säätiön nimen kirjoittaminen

10 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä. 

Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai muun hallituksen jäsenen kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus

11 §  Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa vuosikokoukseen mennessä.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle

12 §  Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.  

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

13 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 4/5 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. 

Säätiö voidaan purkaa (lakkauttaa) selvitystilamenettelyn kautta. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamisesta. 

14 § Jos säätiö puretaan, on sen varat käytettävä säätiön tarkoitusta lähellä olevaan yleishyödylliseen toimintaan.

Siirtymäsäännökset

15 §  Nämä muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun Patentti- ja rekisterihallitus on ne vahvistanut.

Näiden muutettujen sääntöjen voimaan tullessa hallitukseen kuuluvien jäsenten ja varajäsenten toimikausi jatkuu sen ajan loppuun, joksi heidät on valittu.

 

Ajankohtaista