Vuosikertomus 2021

Etusivu » Säätiö » Vuosikertomus 2021

Jaalan Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön vuosikertomus 1.1.-31.12.2021

 

Hallinto

Hallituksen kolmas 4-vuotinen toimikausi alkoi 1.1.2021. Hallituksen jäsenet valittiin 1.12.2020 § 72. Vuonna 2021 hallituksessa toimivat seuraavat henkilöt (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

Kimmo Jokiranta (Eero Kivistö) Elimäki
Jari Käki (Pertti Heinola) Elimäki
Reino Grönlund (Leena Väärälä-Vesa) Jaala
Kirsi Seppälä (Johanna Pyötsiä) Valkeala
Risto Simola (Veli Kaskinen) Valkeala

 

Vuonna 2021, säätiön 13. toimintavuotena, hallituksen puheenjohtajana toimi Reino Grönlund ja varapuheenjohtajana Kimmo Jokivirta. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa ja vuosikokous oli maaliskuussa 2021.

Säätiön asiamiehenä toimii Maija Lehtomäki. Säätiön hallitus ostaa sihteeripalvelut Kouvolan kaupungin maaseutupalveluista ja sihteerin tehtäviä hoitaa Aila Heikkinen.

Säätiöllä on lisäksi hallituksen alaisena toimiva sijoitustoimikunta, jonka jäseninä ovat olleet hallituksen varsinaiset jäsenet ja sijoituskirjailija ja pitkäaikainen sijoittaja Kim Lindström. Asiamies osallistuu sijoitustoimikunnan kokouksiin ja sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. Sijoitustoimikunta kokoontui vuonna 2021 kaksi kertaa.

Asiamies hoitaa sijoitusasioiden toimeksiannot.

Säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen. Puheenjohtaja Reino Grönlund osallistui 15.11.2021 syyskokoukseen ja -seminaariin. 

Hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan niiden yhtiöiden yhtiökokouksiin, joiden osakkeita säätiö omistaa.

 

Tilintarkastaja

Tilintarkastajat valitaan tilikaudeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Tilintarkastajaksi vuodelle 2020 valittiin Sanna Ripatti HT ja varatilintarkastajaksi Tuula Salminen HT.

Tiedotustoiminta

Säätiön Internet-sivut ovat osoitteessa www.jev.fi. Sivuilla kerrotaan säätiön säännöt sekä tietoa säätiön toiminnasta ja tarkoituksesta. Sivuilta löytyy myös yhteystiedot, ohjeita apurahojen hakemiseen ja myönnetyt apurahat. Ajankohtaiset asiat löytyvät etusivulta.

Apurahat

Säätiön tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää alueensa kylien elinvoimaisuutta ja edistää niiden asukkaiden hyvinvointia myöntämällä apurahoja.

Apurahojen hakuaika oli syyskuu. Hakuilmoitukset julkaistiin Kouvolan Sanomissa, Valkealan Sanomissa, Jaalalaisessa, Keskilaaksossa ja Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaaksossa sekä säätiön internetsivuilla.

Hakemuksia saapui määräajassa 131 kpl. Haettujen apurahojen määrä oli noin 301 000 euroa. Hallituksen jäsenet tutustuivat lokakuun aikana hakemuksiin. Varsinaiset apurahapäätökset tehtiin hallituksen kokouksessa 26.10. Apurahoja jaettiin tuolloin 110 hakijalle 144 580 euroa. Lisäksi yksi apurahahakemus on poikkeuksellisesti käsitelty 23.3.2021 § 31 ja myönnetty summa oli 800 euroa. Vuonna 2021 jaettujen apurahojen määrä oli yhteensä 145 380 euroa. Apurahajuhlaa ei vuonna 2021 pidetty koronavirusepidemian vuoksi.

Suurimmat apurahan saajat vuonna 2021 näkyvät alla olevasta taulukosta. Keskimääräinen apurahan määrä oli 1310 euroa.

 

Huhdasjärven Kyläosuuskunta kylätalon lämmitysjärjestelmän uusimiseen 3 000,00 €
Kouvolan Urheiluakatemia KymLi ry liikuntakerhojen ohjaajien palkkoihin 3 000,00 €
Valkealan Museoyhdistys ry museoalueen pihapiirin ja rakennusten kunnostustöihin ja opastetaulun ja karttojen uusimiseen 3 000,00 €
Elimäen Nuorisoseura ry kesäteatterialueen kunnostukseen 4 000,00 €
Elimäen Vauhti ry, FC Villisiat ruohonleikkurin hankintaan 4 000,00 €

Hallitus antoi jatkoaikaa vuoden 2020 apurahojen käyttöön pyydettäessä, jos käyttämättömyys johtui koronaepidemiasta.

Vuonna 2021 jaetut apurahat ovat liitteenä. Apurahan saajat, kohteet ja määrät julkaistaan myös säätiön nettisivuilla osoitteessa jev.fi.

Sijoitustoiminta ja talous

Säätiön sijoitusvarat on pääosin sijoitettu suomalaisiin osakkeisiin sekä eurooppalaisiin osakeindeksirahastoihin. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo lisättynä säätiön rahavaroilla oli toimintavuoden lopussa 12 363 350 euroa (vuoden 2020 lopussa 10 443 579 euroa).

Säätiön varsinaisen toiminnan kokonaiskulut kertomusvuonna olivat 190 801 euroa. Apurahojen osuus kuluista oli 77 % (vuonna 2020 vastaava luku oli 76%).

Säätiön osinkotuottojen sekä rahastojen tuotonmaksujen arvioidaan pysyvän samana. Tuotot mahdollistavat apurahasumman kasvattamisenkin, mikäli hyviä hankkeita alueelle löytyy.

Tilinpäätös

Säätiön varainhoidon tulos kertomusvuonna sekä säätiön taloudellinen asema 31.12.2021 käyvät ilmi tilinpäätöksestä.

Kouvolassa 8.3.2022

 

Reino Grönlund Kimmo Jokiranta
Jari Käki Kirsi Seppälä
Risto Simola

 

Ajankohtaista