Yleistä säätiötoiminnasta

Etusivu » Säätiö » Yleistä säätiötoiminnasta

Yleistä säätiötoiminnasta

Käsitteet ”säätiö” sekä ”säätiöiden toiminta” ovat monelle henkilölle varsin vieraita. Seuraavassa on kuvattu säätiöihin liittyviä muutamia keskeisiä tunnuspiirteitä. Lisätietoja löytyy mm Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kotisivuilta sekä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan kotisivuilta.

Säätiön taloudellisen perustan muodostaa määrättyyn tarkoitukseen annettu varallisuus. Säätiötä perustettaessa määritellään säätiön tarkoitus, joka kattaa säätiön koko elinkaaren. Säätiö perustetaan säädekirjalla tai testamentilla. Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön (JEV-säätiö) säädekirja on luettavissa säätiön kotisivuilla.

Perustaja antaa säätiölle tarkoituksen toteuttamiseen riittävän varallisuuden. Kun PRH on hyväksynyt rekisteröinnin, perustajalla ei ole mitään erityisoikeutta säätiön hoitamiseen, tarkoituksen tai sääntöjen muuttamiseen taikka säätiön lakkauttamiseen. PRH myös vahvistaa säätiön säännöt, joista käyvät ilmi säätiön tarkoituksen, keskeiset toimintaperiaatteet sekä vastuut. JEV-säätiön säännöt ovat luettavissa säätiön kotisivuilla.

Säätiön hallitus huolehtii säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että säätiön varat sijoitetaan varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiöillä voi lisäksi olla muita toimielimiä, kuten esimerkiksi valtuuskunta.

Säätiöillä ei ole omistajia, osakkaita eikä jäseniä. Rekisteröity säätiö on itsenäinen oikeushenkilö, jonka toiminnasta säätiön hallitus vastaa.

JEV-säätiö on nk. apurahasäätiö, joka toteuttaa toimintansa myöntämällä apurahoja. Säätiöiden on käytettävä apurahatoimintaansa huomattava osa tuotostaan. JEV-säätiön hallitus on arvioinut, että säätiö voi vuosittain käyttää noin 150.000 euroa apurahoihin säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi.

Säätiöt laativat kultakin tilikaudelta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. JEV-säätiön toimintakertomus sekä keskeiset taloustiedot ovat saatavilla säätiön kotisivuilla.

Säätiöiden toimintaa valvoo ensisijaisesti kunkin säätiön hallitus. Säätiöiden ulkopuolista valvontaa hoitavat säätiöiden valitsemat tilintarkastajat sekä viranomaisena Patentti- ja rekisterihallitus. Säätiöt toimittavat PRH:lle, veroviranomaisille sekä mahdollisesti myös muille tahoille lain vaatimat asiakirjat ja raportit toiminnastaan ja taloudestaan.

Säätiöt ovat tietyin edellytyksin yleishyödyllisiä eivätkä maksa tuloistaan veroja. Samaten säätiöiden myöntämät apurahat ovat tietyin edellytyksin saajalleen verovapaata tuloa. Verottaja arvioi vuosittain säätiön yleishyödyllisen luonteen.

Säätiöiden on lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota avoimeen viestintään. Esimerkiksi säätiöiden myöntämät apurahat tai muu taloudellinen tuki on julkisesti kerrottava. JEV-säätiön apurahojen saajat on luetteloitu säätiön kotisivuilla.

Ajankohtaista

Osoitteemme muuttuu

Uusi osoitteemme on 20.6.2023 alkaen JEV-säätiö, Torikatu 10, 45100 Kouvola. Otathan huomioon, että Kouvolan kaupungintalolla pääset ainoastaan...

lue lisää